Armfelt

Häng med i Livrustkammarens arbete inför detta års stora utställning om Gustaf Mauritz Armfelt!

Archive for the category “Veckans citat”

Veckans citat

Hedvig De la Gardie, Gustaf Mauritz hustru.

”… skulle gärna vilja följa den plan du föreslår och själv komma i en aerostatisk maskin om det vore möjligt, om du emellertid har behov av din Pumpa / Gud give att du inte kommer att få det / far hon över jord och vatten om det så vore i andra änden av universum för att komma till dig.”

Hedvig Ulrika De La Gardie till G M Armfelt 1790.

Annonser

Veckans citat

Magdalena Rudenschöld

”Våra hjärtan förstodo hvarandra redan; och en enda blick var då tillräcklig för att säga hvad munnen ej vågade uttala….Jag lefde endast för glädjen att kunna uppfånga en enda blick från hans öga, som sade mig att jag var vacker, att jag var älskad af den, som oåterkalleligen bestämt mitt öde. Hvad denna första tid af min kärlek var lycklig!”

Ur Magdalena Rudenschölds memoarer

Veckans citat

Augusta och Gustaf, de två äldsta barnen som föddes inom äktenskapet.

”Jag ser tusen gånger om dagen dina tårar, deras ursprung och orsak … Men tiden skall verka lösande av den förtrollning, som eftertanke och föresatser icke förmått bryta.”

G M Armfelt till Hedvig Ulrika De la Gardie (angående otroheten)

Veckans citat

Bilden är fotad ur Yngve Lyttkens bok "Domen över Magdalena Rudenschöld" (1950).

”Jag fick just nu, min dyra och ömma vän, ditt brev av den 18. Vilken livlig tacksamhet hyser jag ej för den noggrannhet, varmed du meddelar mig nyheter ifrån dig, emedan dessa utgör mitt livs enda behag, då jag är berövad lyckan att se dig. [—] Ack, min vän, om hoppet att din älskarinna delar dina sorger, kan skänka dig någon tröst, så var övertygad att hon på bekostnad av sitt liv skulle vilja bereda dig vore det ock den allra ringaste.”

Magdalena Rudenschöld till G M Armfelt 18 juni 1792

Veckans andra citat

”Det är endast få saker under mitt bullersamma liv, som jag ångrar. Mina dårskaper och mina glada upptåg har inte lämnat någon bitterhet efter sig; men att ha begått sådana felsteg, som har varit orsaken till andras olycka, är något som man aldrig kan förlåta sig själv.” Armfelt

Veckans citat

 

Gustaf Mauritz Armfelt

”… du förtjänar att jag inte skriver ett enda ord, min gud vilka sorgliga funderingar, det är så att den mest okänsliga själ förtvivlar, vad har jag gjort för att misstänkas för att inte hålla av dig, frånvaron gör dig verkligen orättvis min vän, än en gång vad har jag gjort, hur har du hjärta att tala så till mig mitt så sublima, så upphöjda synsätt, min fina karaktär, allt detta har inget att göra med hur fäst jag är vid dig, jag håller av dig och kommer att göra det hela livet för din karaktär, för min egen lycka, och av tusen skäl som är goda och hållbara, men eftersom jag inte lyckas tillräckligt övertyga dig om det ska jag försöka hitta andra, vägar att göra oss glada och lyckliga på alla sätt, min vänskap för dig är utan gräns den är min enda lycka, för att bevisa för dig är jag redo till allt, vad fordrar du av mig vad måste jag göra för att övertyga dig om det, jag är redo till allt befall fordra och du blir åtlydd…”

Hedvig Ulrika De La Gardie i ett brev till G M Armfelt 1789.

Veckans andra citat

”Min själ är bedrövad intill döden, förtvivlan bor i mitt hjärta och söndersliter det. […] En människa, som alla möjliga sorger och olyckor till kropp och själ minerat, är både för sig och andra bäst placerad fyra à fem alnar under jorden.”
Armfel 1797, året då hans son Constantin och barnsköterskan dog i Kaluga och Armfelts egen hälsa sviktade.

Veckans citat

Magdalena Rudenschöld

”Min dyrkade Malin, det är ditt eget fel, att du befinner dig i den situationen att plågas av och kämpa mot de skändligheter man lägger mig till last och som, om de vore möjliga, snarare skulle förtjäna ditt hat och förakt än din sorg och dina tårar. Ditt brev av den 12 oktober, min himmelska älskade, vållade mig synnerligen stor smärta, och jag döljer icke för dig, att jag därav kände en livlig förbittring i hjärta – ty även om du tror dig kunna frikalla dig från vad som helst varmare känsla för mig, så borde dock känslan av aktning ha slagit djupa rötter i ditt sinne, eftersom inga av mitt hjärtas hemligheter någonsin varit dig fördolda, vare sig under den största lycka eller den största olycka…”

G M Armfelt till Magdalena Rudenschöld 23 november 1793 (där han tillbakavisar rykten om ”amourer” i Italien)

Veckans andra citat

Axel von Fersen

”Med sin kalla min har han ett mycket känsligt sinne och stor redbarhet. Ju mer man lär känna honom, desto mer håller man av honom; det är en av de sällsynta och pålitliga människor som vårt tidevarv endast sparsamt frambringar.” Armfelt om sin vän Axel von Fersen

Veckans citat

Gustaf Mauritz fru Hedvig De la Gardie.

 ”Detta giftermål ingår han ingaluda av kärlek utan endast af högfärd för att komma in uti en af våra förnämsta familjer. Fröken De la Gardie är möjligen ej så vidare begåfvad, men hon saknar ingalunda omdöme och lefnadsvett…Å hennes sida sker nog giftermålet af kärlek, men jag fruktar dock, att hon ej kommer att blifva lycklig, ty en så häftig och egennyttig man som Armfelt kan säkerligen icke gör någon kvinna lycklig.”

Ur hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok i juli 1785

Post Navigation

%d bloggare gillar detta: